Do you know Jesus Christ?

Have you ever had an encounter with Jesus Christ. He is our saviour.

How to repent to Jesus Christ?

JESUS IS DIE ANTWOORD VIR ALLES.

Wil jy nie vir God 'n kans gee in jou lewe nie. 

Onthou daar is een ware God, en Hy het 'n Seun (Jesus in Hebreeus Yeshua), Hy het ook 'n Heilige Gees. 

Alle ander gode is afgode.

Jy kan Hom nou kies en in jou lewe in nooi.

Na ons dood is daar net twee plekke waar ons kan gaan.

Hemel of Hel.

Lees hierdie uit Bybel-

En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

OPENBARING 20:15 AFR53

Lees ook-

Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

JOHANNES 3:3 AFR53

As jy God, Jesus en Heilige Gees in jou lewe wil innooi.

BID DIE VOLGENDE GEBED:

Voor ons bid.

Hierdie gebed moet nie maar net 'n rympie wees nie. Dit moet uit jou hart kom.

Jy moet berou oor jou vorige lewe hê. Jy moet jou sondes opreg voor God belei en dit laat staan.

Voor ons begin bid lees gou-

As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

ROMEINE 10:9‭-‬10 AFR53

GEBED ( Hardop, dis riglyn jy kan eie woorde gebruik).

Vader ,God ek kom as 'n sondaar voor U.

Ek vra vergifnis vir my sondes.

Ek is jammer, vergewe my.

Was my skoon met Jesus se bloed.

Ek vergewe ook alle mense, wat teen my gefouteer het.

Ek glo dat Jesus(Yeshua) God se Seun is.

Ek nooi U nou in my lewe in.

Red my asb.

Dit wat U bedoel met Wedergebore, doen dit met my asb.

Vul my met die Heilige Gees.

Dankie Vader, Jesus en Heilige Gees.

Amen

Jesus is the Answer to everything.

Do you want to give God a chance in your life ?

Remember that there is one God, and He has a Son ( Jesus in Hebrew..... Yeshua ), 

He also has a Holy Spirit....

Any other gods is false....

You can choose Him now, invite Him into your life.

In death there will only be two places destined for us, Heaven or Hell.

Read the Following from your bible, and if it is not found that someone is written in the book of life, will he be thrown in the pit of hell.


Revelations 20:15

Also Read the following :

Jesus answers and says to him; Merrily, merrily I say to you, if you are not born again you shall not see the Kingdom of God.....

John 3:3


When you invite God, Jesus and the Holy Spirit into your life......

Pray the following:

Before you Pray, this prayer should not be a rhyme, it has to come from your heart, You have to repent from your previous life. Be true and faithful to God.

Before you start praying read the Following:

When you pray and repent to the Lord Jesus, and believe from your heart that God woke Him up from the dead, you will be saved, because with your heart you believe in salvation and with your mouth you repent to be saved.


Romans 10:9-10

PRAYER

Vader God, I come to you as a sinner,

Forgive my sins

I am sorry , forgive me.....

Anoint me with the Blood of Jesus ( Yeshua ) is the Son of God.

I invite you into my life..... Save me.....

Fill my heart with the Holy Spirit.

Thank you Father, Jesus and the Holy Spirit.


Amen

Mobirise

I accepted
Jesus Christ as my saviour. What now?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vulputate est leo, vitae auctor metus eleifend eu. Quisque fermentum nisi sed convallis ornare. Aenean laoreet, libero eget pharetra laoreet, lectus augue.

MORE INFO:  info@rooies.org